Update 2021-02

Op 30 augustus 2021 hebben we een nieuwe update vrijgegeven voor zowel DOHSBase Online als DOHSBase Compare (de offline versie). De gebruikers van DOHSBase Online maken al enige dagen gebruik van deze update. Voor de gebruikers van DOHSBase Compare is deze update als download beschikbaar: klik hier.

Wat is er gewijzigd ten opzichte van de vorige update (2021-01 van januari 2021)?

Hieronder staat het overzicht:

• Alle wijzigingen van de tussentijdse updates (februari, april en juni 2021) zijn ook beschikbaar voor de gebruikers van DOHSBase Compare.
• De nieuwste SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 juli 2021 is opgenomen.
• We hebben enkele verbeteringen aangebracht in de advieswaarden van de Gezondheidsraad (m.n. bij isocyanaten).
• Voor 13 stoffen hebben we, op verzoek van klanten, een evaluatie uitgevoerd van stoffen zonder geharmoniseerde classificatie. Deze ‘DOHSBase evaluaties’ zijn zichtbaar in het veld ‘Classificaties’ in het tabblad ‘Gevarenaanduiding’.
• Stoffen met een grenswaarde gebaseerd op een advies van de Europese Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) in adviesrapport SCOEL/SUM/163 hebben allen bij de grenswaarde in het veld ‘ALS’ de opmerking ‘Inhalable fraction’ gekregen. Dit SCOEL-rapport gaat over ‘Severely Refined Mineral Oils’.
• Enkele stoffen uit EU Richtlijn 2019/130 (van 16-01-2019) met grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, hadden in DOHSBase ten onrechte geen wettelijke grenswaarde gekregen. Dit is verbeterd.
• In Australië is de National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS) vervangen door het Australian Industrial Chemicals Introduction Scheme (AICIS). AICIS heeft meerwaarde voor DOHSBase als aanvulling voor stoffen die niet bij ECHA zijn geclassificeerd. Met name polymeren hebben een AICIS een classificatie gekregen.

Aanvullende classificatie volgens algoritme

Primair wordt de geharmoniseerde classificatie volgens CLP door ECHA weergegeven in DOHSBase. Als deze ontbreekt worden andere bronnen geraadpleegd, zoals adviezen van de Gezondheidsraad, IARC of Annex III of IV van de REACH Verordening of AICIS (Australië).

Sinds 2019 vullen we deze classificaties aan met genotificeerde classificaties van specifieke H-zinnen. We geven dan aan dat er in de genotificeerde classificaties minimaal 1 notifier is die een bepaalde Hzin aangegeven heeft. We geven dat op de volgende wijze weer: “In addition: At least one (aggregated) EU-CLP notification indicates [bijv.] STOT RE 1 H372” in het veld Classificatie. We hebben dit algoritme gebruikt bij de classificaties die een hoog gezondheidsrisico beschrijven, dus niet bij alle H-zinnen.

Met deze informatie is bedoeld als aanvulling en wordt getoond bij ruim 72.000 stoffen. De gebruiker dient wel na te gaan hoe vaak de betreffende H-zin door de registranten is vermeld. 1 keer op 100 notifiers is natuurlijk anders dan 50 keer op 100 notifiers.

 

Bent u nog niet bekend met DOHSBase Online maar wél benieuwd?
Klik op de button en test gratis 10 stoffen wanneer het u uitkomt!