Arbo links achtergrondinformatie

HYGINIST
Het softwarepakket HYGINIST helpt bij de planning en de beoordeling van metingen aan (bio)chemische stoffen in de werkplek atmosfeer. Lees de Engelse of de Nederlandse productinformatie, voor de nieuwste versie van het HYGINIST programma, klik hier!

Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad publiceert adviesgrenswaarden voor de werkplekatmosfeer, zonder een weging van de technische/economische haalbaarheid. De adviezen van de Gezondheidsraad zijn te vinden op de website van de Gezondheidsraad.

SER Subcommissie Grenswaarden
Het werkprogramma van de Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (=GSW, vroeger “subcommissie MAC”) van de SER is te vinden op de website van de SER. Ook is daar de databank grenswaarden te vinden, voor wettelijke en publieke grenswaarden in verschillende landen.

SER-Leidraad ‘Werken met gevaarlijke stoffen”
De Sociaal Economische Raad (SER) heeft, samen met een consortium bestaande uit Royal Haskoning, TNO en Bureau KLB, een leidraad ontwikkeld voor veilig werken met chemische stoffen. Hiermee moet enerzijds het gat worden gedicht dat is ontstaan door het afschaffen van 850 wettelijke en bestuurlijke MACs en anderzijds bedrijven toegang verschaffen tot de goede beheerspraktijken die in de afgelopen tientallen jaren zijn ontwikkeld door bedrijven en brancheverenigingen. Informatie over de leidraad kunt u vinden op de site veiligwerkenmetchemischestoffen.nl

NVvA
Wil je meer weten over de Arbeidshygiëne in Nederland, bekijk dan de website van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne.

Stoffenmanager
In Nederland ontwikkeld model om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek te evalueren. Dit deel van de tool wordt aanbevolen in de Europese REACH Guidance. Dit model en meer informatie is te vinden op: https://stoffenmanager.nl.

Aanvullende arbo links vindt u hieronder:

Inspectie SZW is de nieuwe naam voor de Arbeidsinspectie. De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Ze doet dit met een gerichte aanpak op basis van risico- en omgevingsanalyses. Toezicht en opsporing worden ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is. Bij werkgevers en werknemers die hun eigen verantwoordelijkheid nemen en hun zaken op orde hebben, treedt de Inspectie SZW alleen op als daar concrete signalen voor zijn. De Inspectie SZW kent de volgende terreinen:
• Arbeidsomstandigheden
• Arbeidsverhoudingen
• Productveiligheid
• Re-integratie en uitkeringen
• Toezicht en handhaving

Website: www.inspectieszw.nl

De Inspectie SZW heeft het hulpmiddel Zelfinspectie ontwikkeld om werkgevers en werknemers in staat te stellen het Arbobeleid binnen hun organisaties op orde te brengen. Daartoe zijn voor de onderstaande onderwerpen internet applicaties aanwezig:

• Gevaarlijke stoffen
• Transport & logistiek
• Agressie & geweld
• Voorkomen van ongevallen
• Virtuele garage

Met de online zelfhulptool wordt een goed beeld gegeven of medewerkers veilig en gezond (kunnen) werken. Als er verbeteringen nodig of mogelijk zijn, worden daar aanwijzingen voor gegeven. In de zelfinspectie tool komen de belangrijkste punten aan bod waarop de Inspectie SZW controleert. De werkgever/werknemer krijgt dus ook een goede indicatie of er aan de wetgeving wordt voldaan. Voor meer inforamtie, bekijk de website: www.zelfinspectie.nl

Binnen de Duitse organisatie IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung; Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance) wordt een groot aantal databases onder de groepsnaam GESTIS onderhouden. Ze zijn zeer compleet. Daarnaast zijn de databases vrij toegankelijk. Een aanrader voor in je favorieten. Hieronder meer informatie in het Engels:

The GESTIS – Database on hazardous substances contains information for the safe handling of chemical substances at work, e.g. health effects on persons, necessary protective measures and such in case of danger (incl. First Aid).

The database GESTIS – Analytical methods contains validated lists of methods from various EU member states described as suitable for the analysis of chemical agents at workplaces.

The database GESTIS – International limit values for chemical agents/Occupational exposure limits (OELs) contains a collection of occupational limit values for hazardous substances gathered from various EU member states and other countries.

GESTIS  DNEL Database Under the EU REACH Chemical Regulation, a manufacturer registering substances under REACH must state assessment metrics which serve as a basis for the corresponding protective measures. Deduced levels of exposure below which a substance does not adversely affect human health are described as “derived no-effect levels” (DNELs).

The database GESTIS – DUST EX contains important combustion and explosion characteristics of more than 4600 dust samples from virtually all sectors of industry were determined as a basis for the safe handling of combustible dusts and for the planning of preventive and protective measures against dust explosions in dust-generating and processing plants.

Die GESTIS-Biostoffdatenbank enthält Informationen für sichere Tätigkeiten mit Biostoffen am Arbeitsplatz. Note: this database is in German only.

GESTIS Stoffmanager is de Duitse versie van de (in Nederland ontwikkelde) kwantitatieve blootstellingsbeoordelingsmodel Stoffenmanager.

The GESTIS database of international scientific criteria documents (GESTIS- Wissenschaftliche Begründungen) provides bibliographical information and links to the sources explaining the reasoning for the derivation of substance-specific atmospheric limit values and the classification of working agents. Note: this database is in German only.

IFA’s Exposure Database MEGA “Measurement data relating to workplace exposure to hazardous substances” (Messdaten zur Exposition gegenüber Gefahrstoffen am Arbeitsplatz” in German). MEGA is a compilation of data gathered through atmospheric measurements and material analyses. The MEGA database is not freely available, but only to the participating institutions for statutory accident insurance and prevention to solve problems of various nature. Publications with MEGA data can be found here.

Bij de beoordeling van de blootstelling is voor veel stoffen de bijdrage van de opname via de intacte maar onbeschermde huid belangrijk. Van de homepage van Wil ten Berge, toxicoloog bij DSM, is het freeware programma SKINPERM te downloaden dat op grond van een aantal fysisch chemische parameters de potentiële huiddoorlatendheid van een gas, damp of een vloeistof schat. En met aanvullende gegevens over kleding, besmet oppervlak e.d. wordt de mogelijke opname in het lichaam geschat. Een goede aanvulling op NEN 689 die volledig op de werkplekatmosfeer is gefocust. U vindt dit programma door te surfen naar http://home.wxs.nl/~wtberge/

SKINPERM schat de hoeveelheid van een chemische stof die via de huid in het lichaam wordt opgenomen indien het agens:
• Zich als damp of gas in de werkplek atmosfeer bevindt of
• Als vloeistof of opgelost in een vloeistof met de huid in contact komt.

De opname van vaste stoffen en aerolsolen is niet met SKINPERM te schatten.

De grenswaarden van de federale overheid in de USA zijn te vinden op (OHSA-PEL). Daarnaast zijn er de TLV’s en BEI’s van de ACGIH. Deze worden vaak gebruikt bij het ontbreken van wettelijke grenswaarden en in landen zonder een eigen grenswaarden systeem.

Waar bij de OSHA-PEL’s en ACGIH-TLV’s de technisch/economische haalbaarheid (soms) een rol hebben gespeeld, publiceert NIOSH puur gezondheidskundig onderbouwde grenswaarden (REL’s) voor chemische en fysische factoren. Ze zijn echter niet makkelijk te vinden. Het beste is “recommended standard” in te voeren bij “title” op de web pagina NIOSHTIC advanced search en het zoeken verder te verfijnen met de naam van de gewenste factor.