De DOHSBase mogelijkheden

Met DOHSBase krijgt u:

 • De meest geschikte grenswaarden en meetmethoden. Beide gegevens worden volgens een hiërarchie gepresenteerd. (zie “Zoeken”);
 • De fysisch-chemische eigenschappen van een stof;
 • De gevarenaanduiding van een stof (classificatie, H-zinnen en symbolen);
 • Aanvullende gegevens zoals de SZW-lijst van CMR-stoffen en IARC-evaluaties van kankerverwekkende stoffen;
 • In de offline versie “DOHSBase Compare” kunt u een vergelijking maken tussen verschillende stoffen naar het gezondheidsrisico op de werkplek. Hierbij wordt een zogenaamde  ‘Risk Assessment Score’ (RAS) berekend in de Compare Modus (zie “Vergelijk”).

“Zoeken”

Bij “Zoeken” komt u met het invoeren van het CAS-nummer, het EG-nummer of (een deel van) de naam of synoniem snel bij de betreffende stof. Als u daarna op de stof klikt in het overzicht, komt u bij de mogelijkheden om meer informatie over deze stof in te zien. De volgende knoppen zijn dan zichtbaar:

 • Identiteit
 • Fysisch-chemische eigenschappen
 • Gevarenaanduiding
 • Grenswaarden & documenten
 • Meetmethoden

Identiteit

Onder deze knop zitten de naam en synoniemen van de stof. Het CAS-nummer, EG-nummer en Catalogus-nummer/Index-nummer van ECHA worden ook getoond. Tenslotte staat hier ook de molecuulformule en een plaatje van de structuur van de stof (indien beschikbaar).

Fysisch-chemische eigenschappen

Informatie over de fysisch-chemische eigenschappen, welke relevant is voor het modelleren van blootstelling, wordt weergegeven. Ze zijn verzameld volgens een kwaliteitshiërarchie. De volgende fysisch-chemische eigenschappen worden vermeld, indien bekend:

 • Molecuul massa
 • Fysische staat
 • Smeltpunt
 • Kookpunt
 • Dampspanning (in mm Hg, Pa, hPa en mbar)
 • Verzadigingsconcentratie
 • Soortelijke massa
 • Oplosbaarheid in water
 • Log Octanol-Water
 • Constante van de Wet van Henry
 • Laagste explosiegrens (LEL)
 • Vlampunt

Gevarenaanduiding

Onder deze knop worde de classificatie, de codes van de H- en EUH-zinnen, symbolen en specifieke concentratiegrenzen of M-factoren weergegeven.
In eerste instantie geeft DOHSBase de geharmoniseerde CLP-classificatie van een stof weer. Als deze ontbreekt wordt een overzicht gegeven van geharmoniseerde classificaties. Ook heeft DOHSBase voor een toenemend aantal stoffen met een niet-geharmoniseerde indeling, zelf een onderbouwde classificatie afgeleid (DOHSBase evaluatie).

Grenswaarden

De grenswaarden worden gepresenteerd onder de knop “Grenswaarden & documenten” volgens een vaste hiërarchie (klik hier voor meer informatie over de hiërarchie van grenswaarden in DOHSBase). Per stof, medium grenswaarde (lucht, bloed, urine) en referentieperiode worden er maximaal 3 grenswaarden gepresenteerd. Indien er wettelijke grenswaarden zijn worden deze altijd en als eerste getoond. In de EU-versie worden de “Indicative Occupational Exposure Limit Values” (IOELVs) en “Binding Limit Values” (BLV’s) getoond als ‘wettelijke grenswaarden’.

Meetmethoden

Voor veel chemische stoffen zijn er meetmethoden bekend om concentraties in de lucht op de werkplek en in biologische media te meten. De meetmethoden en hun eigenschappen worden gepresenteerd onder de knop “Meetmethoden”. Voor de meetmethoden zijn de rijke bronnen van Nederlandse-, Europese-, en Amerikaanse organisaties gebruikt. Meetmethoden worden gepresenteerd volgens een gestructureerde hiërarchie.

Vergelijk (Compare)

In de offline-versie DOHSBase Compare is als ‘extra’ de Vergelijk-mogelijkheid aanwezig. DOHSBase Compare wordt niet meer als separaat product verkocht, alleen in combinatie met de Online versies van DOHSBase.

Met de modus “Compare (Vergelijk)” kunt u de rangorde van het potentiële risico van stoffen vaststellen. Dit is een zeer nuttige tool wanneer u:

 • een risicobeoordeling wilt uitvoeren van een mengsel van chemische stoffen of van een werkplek met veel verschillende gevaarlijke stoffen;
 • voor het ARBO vervangingsbeleid voor bijvoorbeeld kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen zoekt naar een functioneel vergelijkbare, maar minder risicovolle stof;
 • idem voor de REACH authorisatie en beperking van zogenaamd ‘zeer zorgwekkende stoffen’.

Deze functie gebruikt van de geselecteerde stoffen:

 • de H-zinnen;
 • de verzadigingsconcentratie;
 • de grenswaarde (inclusief de kick-off grenswaarde als er geen formele grenswaarden zijn);

Het resultaat van de vergelijking wordt getoond in een nieuwe index: de “Risk Assessment score” (RAS). Deze functie is uiterst nuttig indien u te maken heeft met een mengsel van verschillende stoffen en u de meest risicovolle stof wilt selecteren.