Nieuwe SZW-lijst kankerverwekkende stoffen gepubliceerd

In de Staatscourant (nr 16410, 1 juli 2013) is een nieuwe versie gepubliceerd van de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en de NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen, zoals bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (januari 2013).

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-16410.html