Nieuwe lijst CMR-stoffen verschenen

Begin januari 2013 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuwe lijst van CMR-stoffen uitgegeven. De stoffen op deze SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen vallen onder het verplichte aanvullende register gevaarlijke stoffen uit de Arbowet. De SZW-CMR-lijst wordt 2 keer per jaar vernieuwd. De meest recente versie is via de volgende hyperlink te downloaden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-15.html.