DOHSBase Compare Mogelijkheden

Met DOHSBase Compare® krijgt u:

 • De meest geschikte grenswaarden en meetmethoden. Beide gegevens worden volgens een hiërarchie gepresenteerd. (zie “Zoek” modus);
 • De fysisch-chemische eigenschappen van een stof;
 • Publieke CLP-informatie over de gevaarseigenschappen van een stof. Daarnaast heeft DOHSBase voor een toenemend aantal stoffen met een niet-geharmoniseerde indeling, zelf een onderbouwde classificatie afgeleid (zelf-classificatie);
 • Ook kunt u en vergelijking maken tussen verschillende stoffen naar het gezondheidsrisico op de werkplek. Hierbij wordt een zogenaamde  ‘Risk Assessment Score’ (RAS) berekend in de Compare Modus (zie vergelijk).


De “Zoek” Modus

In de “zoek” mode van DOHSBase Compare kunt u snel nagaan of er bestaande grenswaarden en meetmethoden zijn voor de stoffen die u zoekt. De zoekmogelijkheden zijn: (deel van) de naam of het synoniem, het CAS-nummer en EG-nummer. Zoeken en filteren kan ook op fysisch-chemische eigenschappen of gevaarclassificatie en ook op informatie over de grenswaarde of meetmethode (waarde, bron [bijv. Gezondheidsraad, NIOSH], medium van de grenswaarde [werkplekatmosfeer, urine, bloed]).

Naar boven

 

Grenswaarden

De grenswaarden worden gepresenteerd in de tab “Grenswaarden” volgens een vaste hiërarchie. Per stof, medium grenswaarde (lucht, bloed, urine) en referentieperiode worden er maximaal 4 grenswaarden gepresenteerd. Indien er wettelijke grenswaarden zijn worden deze altijd en als eerste getoond. In de EU-versie worden de “Indicative Occupational Exposure Limit Values” (IOELVs) en “Binding Limit Values” (BLV’s) getoond als ‘wettelijke grenswaarden’.

Naar boven


Hiërarchie Grenswaarden

De basis voor hiërarchie voor grenswaarden is de door de SER ontwikkelde Leidraad Grenswaarden (http://www.veiligwerkenmetchemischestoffen.nl) uit 2007. We hebben de hiërarchie aangepast aan de nieuwste inzichten en de ontwikkelingen rondom REACH en de DNELs[1]. DOHSBase Compare gebruikt momenteel een hiërarchie zoals in 2014 gepresenteerd op een bijeenkomst van de sectie Arbeidstoxicologie van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT)[2] en die overeenkomt met wat internationaal wordt uitgedragen (zie o.a. Deveau et al., 2015[3] en NIOSH, 2017[4]). In de conceptversie van de vernieuwing van de van de norm EN 689[5] wordt in Annex B ook deze hiërarchie aangehouden. In onderstaande afbeelding wordt de hiërarchie gepresenteerd.

In de Help functie zijn gedetailleerde schema’s te vinden van de gebruikte hiërarchieën.

Naar boven

 

Meetmethoden

Voor veel chemische stoffen zijn er meetmethoden bekend om concentraties in de lucht op de werkplek en in biologische media te meten. De meetmethoden en hun eigenschappen worden gepresenteerd in de tab “Meetmethoden”. Voor de meetmethoden zijn de rijke bronnen van Nederlandse-, Europese-, en Amerikaanse organisaties gebruikt. Meetmethoden worden per versie gepresenteerd volgens een gestructureerde hiërarchie.

Naar boven


CLP-informatie

De geharmoniseerde informatie over de indeling en labeling volgens de “EU-GHS” (CLP: Verordening 1272/2008) wordt gepresenteerd in de tab “Eigenschappen”. Als er een geharmoniseerde CLP-indeling ontbreekt wordt de indeling in de Australische equivalent van REACH/CLP, de NICNAS[6], gepresenteerd. Deze informatie bevat:

 • H-zinnen
 • Gevarenklassen en Categorie Codes
 • Pictogrammen en Signaal Woorden

Voor stoffen zonder geharmoniseerde CLP-classificatie heeft DOHSBase een systematiek ontwikkeld om een ‘eigen’ beoordeling van de indeling en labelling vast te stellen (‘zelf-classificatie’). Hierbij wordt het onderstaande schema gebruikt[7].

In het programma wordt duidelijk aangegeven dat bij een stof met een indeling volgens de zelf-classificatie dit het oordeel van DOHSBase is.

Naar boven


Fysisch-Chemische eigenschappen

Informatie over de fysisch-chemische eigenschappen, welke relevant is voor het modelleren van blootstelling, wordt gepresenteerd in de tab “Eigenschappen”. Ze zijn verzameld volgens een kwaliteitshiërarchie. De volgende fysisch-chemische eigenschappen worden vermeld, indien bekend:

 • Molecuul massa
 • Fysische staat
 • Smeltpunt
 • Kookpunt
 • Dampspanning
 • Verzadigingsconcentratie
 • Soortelijke massa
 • Oplosbaarheid in Water
 • Log Octanol-Water
 • Constante van de Wet van Henry
 • Laagste explosiegrens (LEL)
 • Vlampunt

Naar boven

 


De “Vergelijk (Compare)” Modus

Met de modus “Compare (Vergelijk)” kunt u de rangorde van het potentiële risico van stoffen vaststellen. Dit is een zeer nuttige tool wanneer u:

 • een risicobeoordeling wilt uitvoeren van een mengsel van chemische stoffen of van een werkplek met veel verschillende gevaarlijke stoffen;
 • voor het ARBO vervangingsbeleid voor bijvoorbeeld kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen zoekt naar een functioneel vergelijkbare, maar minder risicovolle stof;
 • idem voor de REACH authorisatie en beperking van zogenaamd ‘zeer zorgwekkende stoffen’.

 

Deze functie gebruikt van de geselecteerde stoffen:

 • de H-zinnen;
 • de verzadigingsconcentratie;
 • de grenswaarde (inclusief de kick-off grenswaarde als er geen formele grenswaarden zijn);
 • de “mogelijkheid van verdampen” Hiervoor heeft DOHSBase een nieuwe unieke index ontwikkeld: de “Threshold exceedance IndeX” (TIX).

Het eindresultaat wordt getoont in een nieuwe index: de “Risk Assessment score” (RAS).  Voor meer informatie open NVVA Nieuwsbrief.april NR1 2006.DOHSBase Vergelijk

Deze functie is uiterst nutting indien u te maken heeft met een mengsel van verschillende stoffen en u wilt de meest risicovolle selecteren.

Naar boven

 

Literatuurverwijzingen

[1] T. Scheffers, G. Wieling (2014). Careful with that DNEL, Occupational Hygienist! BOHS-Exposure June 2014 | Issue 3 | bohs.org

[2] T. Scheffers, G. Wieling (2014). DOHSBASE v.o.f. Presentation on H3##-statement based kick-off levels. Bilthoven NVT-AT 140925 Sheet 10. Beschikbaar via http://www.tsac.nl/publicaties/Presentation_H3-statement_based_kick-off_levels_140925.pdf

[3] M. Deveau, C-P Chen, G. Johanson, D. Krewski, A. Maier, K. J. Niven, S., Ripple, P. A. Schulte, J. Silk, J. H. Urbanus, D. M. Zalk & R. W. Niemeier (2015). The Global Landscape of Occupational Exposure Limits—Implementation of Harmonization Principles to Guide Limit Selection, Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 12:sup1, S127-S144.

[4] NIOSH (2017). The NIOSH Occupational Exposure Banding Process: Guidance for the Evaluation of Chemical Hazards. External Review Draft. March 8, 2017. Cincinnati, OH: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, DHHS (NIOSH). Beschikbaar via: https://www.cdc.gov/niosh/docket/review/docket290/default.html

[5] EN-689. Werkplekatmosfeer – Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie. Status: concept/Draft. Verwachte vaststelling: 2018.

[6] NICNAS: he National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS) http://hcis.safeworkaustralia.gov.au/.

[7] Wieling G. (2017). Presentatie Sessie B Bewezen in de praktijk: nieuwe methoden voor CLP en REACH. symposium Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne, NVvA. Beschikbaar via: https://www.arbeidshygiene.nl/symposiumwelkom/vorige-symposia/symposium-2017/

Naar boven