Update 2021-02

Op 30 augustus 2021 hebben we een nieuwe update vrijgegeven voor zowel DOHSBase Online als DOHSBase Compare (de offline versie). De gebruikers van DOHSBase Online maken al enige dagen gebruik van deze update. Voor de gebruikers van DOHSBase Compare is deze update als download beschikbaar: klik hier.

Wat is er gewijzigd ten opzichte van de vorige update (2021-01 van januari 2021)?

Hieronder staat het overzicht:

Alle wijzigingen van de tussentijdse updates (februari, april en juni 2021) zijn ook beschikbaar voor de gebruikers van DOHSBase Compare.

De nieuwste SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 juli 2021 is opgenomen.

We hebben enkele verbeteringen aangebracht in de advieswaarden van de Gezondheidsraad (m.n. bij isocyanaten).

Voor 13 stoffen hebben we, op verzoek van klanten, een evaluatie uitgevoerd van stoffen zonder geharmoniseerde classificatie. Deze ‘DOHSBase evaluaties’ zijn zichtbaar in het veld ‘Classificaties’ in het tabblad ‘Gevarenaanduiding’.

Stoffen met een grenswaarde gebaseerd op een advies van de Europese Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) in adviesrapport SCOEL/SUM/163 hebben allen bij de grenswaarde in het veld ‘ALS’ de opmerking ‘Inhalable fraction’ gekregen. Dit SCOEL-rapport gaat over ‘Severely Refined Mineral Oils’.

Enkele stoffen uit EU Richtlijn 2019/130 (van 16-01-2019) met grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, hadden in DOHSBase ten onrechte geen wettelijke grenswaarde gekregen. Dit is verbeterd.

In Australië is de National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS) vervangen door het Australian Industrial Chemicals Introduction Scheme (AICIS). AICIS heeft meerwaarde voor DOHSBase als aanvulling voor stoffen die niet bij ECHA zijn geclassificeerd. Met name polymeren hebben een AICIS een classificatie gekregen.

Aanvullende classificatie volgens algoritme

Primair wordt de geharmoniseerde classificatie volgens CLP door ECHA weergegeven in DOHSBase. Als deze ontbreekt worden andere bronnen geraadpleegd, zoals adviezen van de Gezondheidsraad, IARC of Annex III of IV van de REACH Verordening of AICIS (Australië).

Sinds 2019 vullen we deze classificaties aan met genotificeerde classificaties van specifieke H-zinnen. We geven dan aan dat er in de genotificeerde classificaties minimaal 1 notifier is die een bepaalde Hzin aangegeven heeft. We geven dat op de volgende wijze weer: “In addition: At least one (aggregated) EU-CLP notification indicates [bijv.] STOT RE 1 H372” in het veld Classificatie. We hebben dit algoritme gebruikt bij de classificaties die een hoog gezondheidsrisico beschrijven, dus niet bij alle H-zinnen.

Met deze informatie is bedoeld als aanvulling en wordt getoond bij ruim 72.000 stoffen. De gebruiker dient wel na te gaan hoe vaak de betreffende H-zin door de registranten is vermeld. 1 keer op 100 notifiers is natuurlijk anders dan 50 keer op 100 notifiers.

Update 06-21

In de tussentijds update van juni 2021, die beschikbaar is vanaf 22 juni, hebben we een aanvulling gedaan in de geharmoniseerde classificaties (CLH). Daarnaast hebben we de nodige verbeteringen doorgevoerd op basis van reacties van gebruikers in de Feedback van DOHSBase Online of via de Help Desk. We danken alle personen die dit hebben gedaan. Daardoor zijn enkele (storende) fouten verbeterd en is het programma beter geworden. Het Europees stoffen agentschap (ECHA) heeft in de afgelopen decennia ruim 4600 (groepen van) stoffen beoordeeld en geharmoniseerd geclassificeerd (CLH) op de gevaren voor veiligheid, gezondheid en milieu. Tegenwoordig gebeurt dit onder supervisie van het Committee for Risk Assessment (RAC).

Voor sommige stofgroep zoals verbindingen van kwik, arseen, seleen, beryllium en andere metalen biedt de ECHA website zogenaamde ‘expert judgement’ lijsten aan met overzichten van CAS- en EG-nummers van stoffen die tot een bepaalde groep behoren. In DOHSBase zijn deze stoffen via het CAS- of EG-nummer gekoppeld aan de classificatie van de groep, mat als toevoeging in het veld Classificatie: ‘ECHA expert judgement’. Helaas zijn de ‘expert judgement’ lijsten van ECHA zijn niet volledig (bijvoorbeeld voor lood en kwik) en ontbreken voor bepaalde groepsbeoordelingen (bijvoorbeeld Chroom(VI), arseen, antimoon en barium). Dit hebben we opgelost door de groepsbeoordelingen te gebruiken maar in het veld Classificatie aan te geven: ‘DOHSBase expert judgement’.

De tussentijdse update van juni 2021 is alleen beschikbaar voor DOHSbase Online (vanaf 22 juni 2021) en niet voor (offline) DOHSBase Compare. Een reguliere update (2021-02) is gepland voor juli 2021 en komt dan ook voor DOHSBase Compare beschikbaar.

We vertrouwen erop dat deze bijgewerkte database u weer optimaal zal ondersteunen!

De tussentijdse update van juni 2021 is alleen beschikbaar voor DOHSbase Online (vanaf 22 juni 2021) en niet voor (offline) DOHSBase Compare. Een reguliere update (2021-02) is gepland voor juli 2021 en komt dan ook voor DOHSBase Compare beschikbaar. Aarzel niet om uw suggesties voor verbetering aan ons voor te leggen. Dit kan door te mailen naar helpdesk@dohsbase.nl of via de Feedback-knop in DOHSBase Online. Klik hiervoor op “FEEDBACK GEVEN” in het menu.

Tussentijdse update 03-21

Begin maart 2021 hebben we enkele verbeteringen doorgevoerd in DOHSBase Online.

Zo hebben we de deeplinks naar de Gestis substances database geactualiseerd (de Gestis URL kan traag werken en vraagt soms wel enig geduld) en voor ruim 25.000 stoffen nieuwe deeplinks naar de ECHA-website met ‘substance-information’ en het ‘registration dossier’ (toxicologische informatie met eventueel een DN/MEL) opgenomen.

Daarnaast hebben we in DOHSBase Online in het tabblad Grenswaarden de opmerking ‘(mogelijk) kankerverwekkende stof als bedoeld in art. 4.11 van het Arbobesluit’ toegevoegd. Dit is gedaan voor:

• 1.076 stoffen die bij ECHA in het Brief Profile een ‘broad agreement on carcinogenicity’ hebben (H350).

• 299 stoffen met genotificeerde CLP-classificaties voor kankerverwekkendheid (H350) bij minder dan 50% van de notifiers.

Deze stoffen zijn een aanvulling op de SZW-lijst van CMR-stoffen (de B-lijst met geclassificeerde H350 carcinogenen volgens CLH (geharmoniseerde classificatie ECHA), IARC en Gezondheidsraad). Voor deze stoffen geldt naar onze mening ook de aanvullende registratieverplichting (Arbobesluit art. 4.13).

De verbeteringen in deze tussentijdse update zijn alleen doorgevoerd in DOHSBase Online, dus nog niet in DOHSBase Compare. Daar worden ze doorgevoerd bij de volgende regulier update (zomer 2021).

Update 2021-01: DOHSBase weer actueel!

Recent hebben we update 2021-01 van DOHSBase gerealiseerd (www.dohsbaseonline.com). De download voor DOHSBase Compare (offline gebruik) is binnenkort beschikbaar. De gebruikers van DOHSBase Compare krijgen een bericht wanneer deze update gedownload kan worden.

Naast actualisaties en verbeteringen (zie het overzicht hieronder) hebben we in DOHSBase Online ook enkele visuele aanpassingen aangebracht. Zo is op elke pagina het CAS- en EG-nummer zichtbaar onder de naam van de stof. Hiermee heeft u deze gegevens altijd bij de hand.

Verder is de datum van de database zichtbaar op het Dashboard, onder de landenvlaggetjes. Daarmee heeft u inzicht in de actualiteit van de database.

Hieronder staan de inhoudelijke verbeteringen en aanpassingen die we in deze update hebben doorgevoerd.

De nieuwe en gewijzigde stoffen op de SZW-lijst van CMR-stoffen van 4 januari 2021 opgenomen (alleen zichtbaar in de NL-versie).

De grenswaarden uit het Verenigd Koninkrijk (UK-WEL), de Verenigde Staten (OARS-WEEL) en Duitsland (DFG-MAK en TRGS900-AGW) zijn geactualiseerd.

Ook de meest recente adviezen van de Gezondheidsraad (All-trans retinoic acid [CAS-nummer 302-79-4], Hydrogenated Terphenyl [CAS-nummer 61788-32-7], Cadmium and selected cadmium compounds [diverse CAS-nummers]) zijn opgenomen in deze update.

De Europese REACH-registraties en DNEL-waarden zijn geactualiseerd tot en met november 2020, inclusief een hyperlink naar het REACH-registratiedossier op de website van ECHA.

Producenten moeten de 15e ATP van de CLP Verordening voor 1 mei 2022 in veiligheidsbladen verwerken. De nieuwe en gewijzigde geharmoniseerde classificaties van de 15e ATP zijn nu al op de website van ECHA verwerkt en zijn ook opgenomen in deze update.

De Europese grenswaarden van de 5e lijst van indicatieve grenswaarden (Richtlijn (EU) 2019/1831), die uiterlijk op 20 mei 2021 in de nationale wetgeving moeten zijn opgenomen, zijn eveneens opgenomen in deze update.

In het afgelopen half jaar zijn er weer, deels op verzoek van klanten, door DOHSBase evaluaties uitgevoerd van genotificeerde classificaties, met gegevens van ECHA (CLP-notificaties), Gezondheidsraad, SCOEL/RAC, IARC, ACGIH, WEEL, IFA, Concawe en de Australische versie van GHS. Het aantal stoffen waarvan de beschikbare gezondheidsgevaren door DOHSBase is geëvalueerd en omgezet zijn naar GHS/CLP-classificaties en H3## codes is nu bijna 2400. Als u ook een evaluatie van de classificatie van een stof wil uitvoeren, neem dan contact met ons op door te mailen naar admin@dohsbase.nl.

Complexe koolwaterstof mengsels en aardolieproducten (“petroleum substances”) zijn in REACH beperkt geclassificeerd, omdat in de “hazard assessment” epidemiologische gegevens vaak genegeerd worden. Uit diverse bronnen zijn de gezondheidsclassificaties aangevuld met (chronisch) toxische eigenschappen op het centraal zenuwstelsel. Tenslotte hebben we de classificatie en labelling door Concawe (Europese kennisorganisatie van de petroleumindustrie), bij het ontbreken van een geharmoniseerde classificatie, toegevoegd.

We vertrouwen er op dat deze geactualiseerde database u weer goed ondersteund!

Schroom niet om uw verbetervoorstellen aan ons kenbaar te maken. Dit kan door te mailen naar helpdesk@dohsbase.nl of gebruik te maken van de Feedback-knop in DOHSBase Online. Klik hiervoor op ‘GEEF FEEDBACK’ in het menu.